• 12 jongeren redden Leuven één jaar lang van de klimaatondergang

  DE KLIMAATAMBASSADEURS

 • Op zoek naar een doeltreffend partnerschap met meerwaarde

  De juiste partner ..

  mijnLeuven is expert in trajectmatig werken met jongeren. Ze heeft de netwerken, de expertise en de methodieken om jongeren te bereiken, te vormen, ondersteunen en versterken. mijnLeuven organiseert verschillende trajecten met jongeren, over verschillende thema’s.

   

  Het opzetten van zulke partnerschappen gaat niet vanzelf. Veel gesprekken voorafgaand, aftoetsen, en regelmatig samenkomen is een must op de samenwerking te laten slagen.

  Lokaal: Leuven Klimaatneutraal 2030

  Voor het thema duurzaamheid kozen we bewust om dit in partnerschap met Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN2030) uit te voeren, omdat zij met hun inhoudelijke expertise en netwerk rond klimaat en duurzaamheid een complementaire rol konden vervullen. Zo wordt dit verhaal meteen ook breder gedragen. Door de samenwerking met LKN2030 kreeg mijnLeuven toegang tot het netwerk van boeiende organisaties dat LKN2030 opgebouwd heeft.

   

  LKN2030 op zijn beurt wil burgers samenbrengen in een breed netwerk. Zij bereiken echter niet gemakkelijk jongeren en hebben geen specifieke expertise om op maat van jongeren te werken. mijnLeuven biedt in dit partnerschap dus een meerwaarde voor LKN2030 omdat zij op die manier een nieuwe doelgroep op een gepaste manier kan bereiken en betrekken. Beide partijen zagen dus meerwaarde in een samenwerking.

  Internationaal: Jint

  mijnLeuven  zette ook een internationaal partnerschap op. Dit met de duidelijke doelstelling om buiten het Vlaamse kader te breken wat betreft werken rond duurzaamheid met jongeren. Doel van het partnerschap was om inhoudelijke en methodische know-how uit te wisselen. In een concrete uitwisseling was het de doelstelling om denkkaders van Vlaamse en Spaanse jongeren te doorbreken en open te trekken.

   

  Belangrijk in de keuze van een partner was enerzijds de mix tussen jeugdwerk en het thema duurzaamheid, anderzijds de wil om een gelijkaardig project op te zetten.

 • DE KLIMAATAMBASSADEURS

  Lokale invulling van het project: Leuven

  Algemeen opzet

  ‘Word Klimaatambassadeur en red Leuven van de ondergang’.

  12 jongeren gaan één jaar lang 10 uitdagingen aan rond klimaat & duurzaamheid. Ze zoeken gedurende één jaar uit wat de mogelijkheden zijn om in een duurzame stad te wonen, zich te verplaatsen,..

  Wie?

  De Klimaatambassadeurs zijn 12 Leuvense jongeren tussen 15 en 20 jaar die voor zichzelf 10 uitdagingen formuleren en vervolgens op onderzoek trekken, bevindingen uittesten en alternatieven bedenken.

  Communicatie

  Bij elke uitdaging delen ze hun inzichten, ervaringen en belevenissen met de buitenwereld via verschillende kanalen: radio, televisie, krant en jongerenmagazine. 4 professionele coaches ondersteunen hen hierin.

  Inspireren

  Zo willen de Klimaatsambassadeurs hun leeftijdsgenoten prikkelen, stimuleren en inspireren om bewust om te gaan met de klimaatproblematiek, en wie weet zelfs aanzetten tot actie.

  Interactief project

  Omdat dit project Leuvense jongeren ook een stem wil geven in het duurzaamheidthema, werken ze toe naar verschillende beleidsaanbevelingen en een expo die de Leuvense scholen zal rondreizen.

 • Aanpak

  De Klimaatambassadeurs is een project gebaseerd op verschillende pijlers. Bekijk dit als basisprincipes die fungeren als een skelet waarrond we ons project gebouwd hebben. Dit is het denkkader van waaruit wij vertrokken zijn en onze concrete methodieken zijn hieruit voortgevloeid.

  Inhoud & vorming

  Op zoek gaan 

  We zetten stevig in op kennis en verdieping in de inhoudelijke thema’s rond klimaat en duurzaamheid. Geregeld kregen de jongeren input van experten, bezochten ze innovatieve bedrijven (vb. Imec, windmolenpark,..) en namen ze deel aan studiedagen.

  Doorleefd

  Eigenaarschap & betrokkenheid

  Deelnemers deden onderzoek, zetten een activiteit op, of testten bepaalde dingen uit. Steeds ondernamen ze eigen stappen, ondersteund waar nodig. Door het zelf uittesten, komen de klimaatambassadeurs op doorleefde aanbevelingen, vertrekkende vanuit eigen bekommernissen of vragen. We gaan dus verder dan klassieke participatieve projecten. De deelnemers hebben het project in eigen handen genomen en ontworpen. De ervaringen die zij opgedaan hebben, waren dan ook authentieke en beklijvende ervaringen, die zij geformuleerd hebben in scherpe en zeer doorleefde aanbevelingen

  Ambassadeurschap

  Hoe beïnvloed je zo effectief mogelijk anderen van jouw boodschap?

  Zorgen voor zichtbaarheid, effect, beleidsbeïnvloeding, impact. Doorheen het traject werden in samenwerking met Kwadraet drie vormingen georganiseerd rond ambassadeurschap en social influence. Dit ging voornamelijk over pitchen, kort en krachtig je mening zeggen, spreken voor een groep, overtuigingskracht en je mening sterk onderbouwen.

  Communicatie

  Zichtbaarheid & verspreiding

  Elke uitdaging kreeg 1 communicatiekanaal toegewezen (radio, online televisie, krant en jongerenmagazine), hiervoor werd samengewerkt met lokale partners: Radio Scorpio, ROB TV, Rondom en mijnLeuven magazine. Een professionele coach uit het werkveld ondersteunde de jongeren om een kwalitatief communicatieproduct te ontwikkelen. Daarnaast werd bij elk evenement een persbericht verstuurd. Door in te zetten op verschillende mediakanalen bereikt dit project breed andere jongeren. Van alle gemaakte mediaproducten werd nadien een overzichtstentoonstelling gemaakt die verschillende Leuvense scholen zal rondreizen.

  Inspirerend

   Dit gebeurde steeds een positieve en constructieve sfeer van inspireren en prikkelen met alternatieve good practices. In plaats van te moraliseren werden de handen uit de mouwen gestoken en werd geëxperimenteerd met verschillende creatieve alternatieven.  

 • De Uitdagingen 

  Ter inspiratie 


   - klik op de uitdaging voor meer informatie en reflectie & tips -

 • De Aanbevelingen 

  Na een jaar vol uitdagingen om Leuven van de klimaatondergang te redden, komen de Klimaatambassadeurs naar buiten met inhoudelijke aanbevelingen en scherpe voorstellen voor scholen, gezinnen en de stad.

   

  - Laat je inspireren! -

 • LOS EMBAJADORES CLIMATICOS

  Lokale invulling van een internationaal project: Zaragoza, Spanje

   

   

   

  De Organisatie

  Viaje de la Sostenabilidad is een jeugdwerkorganisatie uit Zaragoza met expertise in klimaat en duurzaamheid. Zij ontwierpen een gelijkaardig traject aan dat van de Klimaatambassadeurs, aangepast aan de lokale context.

  Aanpak

  Viaje a la Sostenabilidad werkte samen met twee middelbare scholen. In totaal werden vier weekends georganiseerd voor de twaalf deelnemers. In deze educatieve weekends stond steeds een mix van inhoud en praktijkvoorbeelden rond het klimaatthema centraal, en een mix van teambuilding en persoonlijke versterking. Doorheen het traject werd toegewerkt naar een eigen sociale actie om het verschil te maken. Ook hier werd ingezet op zichtbaarheid, zowel in het straatbeeld als via sociale media. Er werd breed gecommuniceerd via de kanalen die jongeren in Zaragoza kennen.

   

   

  Verloop

  • 1e weekend: teambuilding en bewustmakingssessie over klimaatverandering met aandacht voor positieve voorbeelden om klimaatverandering het hoofd te bieden
  • 2e weekend: veldbezoek aan duurzaam permacultuur project van Boodaville
  • 3e weekend: uitwerken en uittesten van een aantal praktische workshops
  • 4e weekend: eindevaluatie waar jongeren nadenken over de kennis en goede praktijken geleerd gedurende het project
 • INTERNATIONALE UITWISSELING

  In de helft van het project trokken de Klimaatambassadeurs naar Spanje voor een internationale uitwisseling met de Spaanse Embajadores Climaticos. Deze uitwisseling ging door tussen de twee reeksen van uitdagingen van de Klimaatambassadeurs en vormde het eindpunt in het traject van de Embajadores Climaticos.

  Waarom?

  Inzet van dit partnerschap en de uitwisseling was een uitwisseling in methodieken, goede voorbeelden en een verbeterde visie op internationaal jeugdwerk voor de eigen organisatie. Daarnaast werd onderzocht of een netwerk rond jeugdwerk en het klimaatthema op Europees niveau op kleine schaal opgezet kan worden vanuit beide organisaties.

  Achteraf bekeken? 

  Deze uitwisseling werd door zowel organisatoren als deelnemers als heel positief ervaren, om volgende aspecten; een zesdaagse uitwisseling in het buitenland is een zeer intense en beklijvende ervaring en zorgt voor een sterke groepsbinding, zowel in kleine als in grote groep. 

   

  Daarbovenop is de combinatie van een inhoudelijk aspect – input en uitwisseling over thema’s – en het interculturele aspect – hoe kijken we naar de dingen – een sterke eye-opener voor jongeren. Dit gebeurde zowel formeel tijdens verschillende workshops als informeel in het ‘samen leven’. 

   

  Dat deze uitwisseling doorging op een afgezonderde plek in een klein dorpje in de Pyreneeën, maakte de beleving enkel maar intenser.

  Wie wat hoe waar? 

  Begin april trokken de Klimaatambassadeurs met de bus naar Acumuer, een idyllisch dorpje in de Spaanse Pyreneeën om een week lang zelf zo klimaatneutraal mogelijk te leven en hierover uit te wisselen met hun Spaanse collega’s.

  Inhoudelijk was deze week opgebouwd rond 4 pijlers:

  • Inhoudelijk uitwisselen over het thema klimaat & duurzaamheid
  • Inspirerende input (inhoudelijke meerwaarde)
  • Interculturele uitwisseling
  • Groepsvorming: zowel in kleine als grote groep

  Als rode draad doorheen de week werkten we aan twee te bereiken doelstelling bij elke individuele deelnemer: op het einde van de week wilden we dat de jongeren samen iets bereikten (een projectje) en een ‘personal commitment’ maakten – kritisch naar zichzelf keken en actie ondernamen op een vlak dat het persoonlijk raakt.

   

  Via een dagelijkse reflectie in vaste kleine groepjes houden we de vinger aan de pols bij alle deelnemers (permanente evaluatie), en ondersteunen we de individuele leerprocessen van de deelnemers. Dit dagelijks terugkerende moment biedt een veilig kader.

  Voorbereiding

  In totaal organiseerden we in dit partnerschap twee voorbereidende bezoeken. Een groot deel daarvan diende om elkaar te leren kennen en af te tasten wat de opvattingen waren over duurzaamheid en werken met jongeren, organisatiecultuur, enz. In een eerste bezoek gebeurde dit eerder globaal, tijdens een tweede bezoek focusten we op de concrete voorbereiding van de uitwisseling. Tussendoor hielden we intensief contact via mail en skype gesprekken.

   

  Een uitwisseling concreet voorbereiden met twee partners die elkaar niet kennen, vraagt veel tijd en energie. Het blijft steeds zoeken naar een gezamenlijke manier van werken met respect voor beide manieren van werken. Het is belangrijk om de zaken steeds door te praten en onderliggende opvattingen en concrete vertalingen te expliciteren, want dit verschilt gemakkelijk.

  Reflectie & tips

  Als jeugddienst willen we blijven inzetten op internationale uitwisselingen. Het effect voor de groep en de intensiteit van de ervaring biedt een sterke meerwaarde binnen onze trajecten.

  Uit eigen ervaring geven we enkele richtlijnen om zelf aan de slag te gaan:

  • Vraagt voorbereiding: wil je een geslaagde uitwisseling, moet je hier stevig op inzetten. (dossier, partner zoeken, ontmoetingen, concrete voorbereiding,..) & begin op tijd! (+- 8 maanden op voorhand)
  • Sterk inzetten op externe communicatie: inhoudelijk straf, meerwaarde (perceptie van vakantie wegnemen)
  • 2 beroepskrachten is het absolute minimum
  • Tempo van de week moet hoog liggen; sterke (internationale) groepsbinding komt niet vanzelf
  • Afgezonderde locatie verhoogt een intense beleving
All Posts
×